Regulamin zajęć

Zapoznaj się z regulaminem. Jego akceptacja wymagana jest od uczestników zajęć

OPŁATY

 1. Karnet na zajęcia upoważnia do uczestnictwa w zajęciach w ciągu czterech tygodni od daty zakupu.
 2. Z jednego karnetu korzysta jedna osoba.
 3. Zajęcia niewykorzystane przepadają.
 4. Jeżeli zajęcia nie odbywają się z winy organizatora to karnet zostaje przedłużony.
 5. Święta i dni ustawowo wolne od pracy powodują przesunięcie ważności karnetu.
 6. Opłatę za pojedyncze zajęcia należy uiścić u prowadzących zajęcia.
 7. Na życzenie wystawiana jest faktura VAT.

ZDROWIE

 1. Uczestnicy mający jakiekolwiek problemy ze zdrowiem lub przyjmujący lekarstwa, które mogą wpływać na ich zdolności fizyczne lub psychiczne albo posiadają jakiekolwiek przeciwskazania medyczne do uczestniczenia w zajęciach mają obowiązek poinformować o tym fakcie osobę prowadzącą zajęcia.
 2. Kobiety w okresie ciąży lub menstruacji powinny poinformować o tym prowadzącego zajęcia.
 3. Ryzyko powstania urazów w trakcie zajęć ponosi Uczestnik.
 4. W czasie zajęć należy przestrzegać zaleceń dotyczących problemów zdrowotnych, zapamiętać je oraz stosować się do nich przy każdym powtórzeniu ćwiczenia.
 5. W przypadku wystąpienia szczególnie niepokojących objawów w trakcie ćwiczeń (pogorszenie samopoczucia, mdłości, bóle kręgosłupa, stawów i chorych miejsc), należy przerwać wykonywane ćwiczenie i zgłosić dolegliwość prowadzącemu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie i zaostrzenie się schorzeń i chorób, na które cierpią uczestnicy.
 7. Wszelkie wątpliwości co do praktyki można wyjaśnić z prowadzącym w czasie wolnym przed lub po zajęciach.

ZAJĘCIA

 1. Uczestnicy są zobowiązani do używania maty antypoślizgowej oraz stroju zapewniającego swobodę ruchów, ćwiczy się boso. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania i zachowania czystości na sali oraz do poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania.
 2. Program każdych zajęć stanowi całość. Uczestnicy realizują go zgodnie z instrukcjami prowadzącego.
 3. Nie należy rozpoczynać ćwiczeń po kilkugodzinnym pobycie w pełnym słońcu, po uczestniczeniu w innych formach pracy z ciałem (także po masażu i saunie), po spożyciu alkoholu.
 4. Uczestnicy są zobowiązani do przychodzenia na zajęcia punktualnie oraz zobowiązują się nie zakłócać zajęć i nie zachowywać się w sposób utrudniającym innym Uczestnikom uczestniczenie w zajęciach.
 5. Do ćwiczeń należy przystępować minimum 3 godziny po dużym posiłku i 2 godziny po małym. W trakcie ćwiczeń nie należy pić.
 6. Należy zachować szczególną ostrożność przy ćwiczeniach w których może dojść do kolizji między uczestnikami.
 7. Nie należy pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.
 8. Przed wejściem na salę należy wyłączyć telefony komórkowe.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć. W takim przypadku Organizator wyznaczy inny termin zajęć lub przedłuża obowiązywanie Karnetów.
 10. Uczestnicy oraz osoby prowadzące zajęcia zobowiązane są do stosowania wytycznych właściwych władz, w tym służb sanitarnych dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii.
 11. Na zajęciach mogą przebywać jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorobowych. W zajęciach nie mogą brać udziału Uczestnicy objęci kwarantanną lub izolacją, lub osoby które miały w ciągu ostatnich 10 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. Osoba prowadząca zajęcia ma prawo wykonać pomiar temperatury ciała Uczestnika za pomocą termometru bezdotykowego.
 12. Przed wejściem na salę należy zdezynfekować ręce.
 13. Uczestnicy zdejmują maseczki dopiero po wejściu na salę bezpośrednio przed rozpoczęciem ćwiczeń. Zaleca się zachowanie odległości co najmniej 1,5 m pomiędzy Uczestnikami.
 14. Prowadzący zajęcia ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić Uczestnika o opuszczenie zajęć jeśli w opinii prowadzącego zajęcia sala ćwiczeń jest przepełniona lub Uczestnik nie przestrzega zaleceń.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prowadzący zajęcia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków przez niego nie zawinionych. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) uczestnicy mogą dokonać na koszt własny.
 2. Prowadzący zajęcia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz maty pozostawione na sali. Kosztowności, pieniądze, dokumenty należy zabierać na salę ćwiczeń.
 3. Uczestnictwo w zajęciach jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania powyższego regulaminu.
 4. Nieprzestrzeganie regulaminu może doprowadzić do braku zgody na uczestnictwo w zajęciach.